Mcslift Asansör

Asansör Periyodik Bakımı

Bir asansör ne kadar iyi olursa olsun, düzenli olarak bakım yapılmadığı sürece güvenli, verimli ve sürekli bir işleyişe sahip olamaz. Asansör bakımı; çalışan mekanik, elektrik ve elektronik aksamların sağlıklı çalışmasını sağlamasının yanı sıra konusunda yetkin ve gerekli yasal yetki belgelerine sahip firmalar tarafından yapılması gereken yasal bir zorunluluktur. Asansörlerin düzenli bakımlarının yapılmasının faydalarını kısaca açıklarsak;

Asansör bakımı ayda bir kere yapılmaktadır. Asansör bakımı düzgün bir şekilde yapılırsa asansörde pek arıza meydana gelmez. Ama asansör bakımı pek doğru bir şekilde yapılmaz ise asansörde sık sık arıza meydana gelir. Personellerimiz asansör bakımı ile ilgili bütün yapılması gereken işlemleri yapıp asansör ’ün servise hazır bir vaziyette çalışmasını sağlamaktadır. Asansör bakımı için yapılması gereken işlemleri aşağıda maddeler halinde belirtelim.

ASANSÖR BAKIMINDA NELER YAPILIR

Asansörlere Bakım Yaptırmak Zorunlumu ?

Asansörlere Bakım Yaptırmak Zorunlu mudur ? Kaç ayda bir bakım yaptırmak gerekir ?

Asansörlere Bakım Yaptırmak Zorunlu mudur ?

Evet zorunludur. Bakınız 6 Nisan 2019 Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği 3.Bölüm 8. madde

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakım, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili Diğer Hususlar
Bakım
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan asansörün bakımı, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılmalıdır. Yapı kullanma izin belgesi alan ve amacına uygun olacak şekilde ilk kez kullanıma açılan binada/yapıda yasal olarak bina sorumlusu atanana kadar asansör yaptırıcısı ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi yapılmalıdır.

(2) Bakım sözleşmesinin birden fazla asansörü kapsaması durumunda, bakım hizmeti sunulacak her bir asansöre ait asansör kimlik numarası ve asansörün açık adresi bu sözleşmede belirtir.

(3) Piyasaya arz edilen asansörün beyan yükü, beyan hızı, tahrik türü, motor seri numarası ve gücü, halat ve/veya zincirler ile tip kontrol belgesi gerektiren aksam ve parçaların teknik özellikleri, tesis planları ve elektrik devre şemaları ile asansör periyodik kontrol sonuçları ve kazaların kayıt edileceği asansör kayıt defteri, söz konusu asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden tarafından sağlanır. Ayrıca asansörün kimlik numarası, piyasaya arz tarihi ve tescil tarihi asansör kayıt defterinde belirtmektedir.

(4) Asansör bakım, onarım ve servis hizmeti sonrasında oluşan atığın bertaraf edilmesi 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa uygun olarak yapılmaktadır.

(5) Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen veya kullanımda olan asansör/asansörler için yapılacak olan bakım sözleşmesinde/sözleşmelerinde, o asansöre/asansörlere yönelik herhangi bir cihaz veya şifreleme gibi yöntemlerle engelleme veya kısıtlama yapılıp yapılmadığına dair bilginin yer alması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından sağlanır.

6 Nisan 2019 bakım yönetmeliği

Yönetmelikte ifade edilen maddelerde ibare olarak ‘zorunludur’ kelimesini aramamak gerekir. Yönetmelik içerisinde ‘bakım sözleşmesi yapılır’ ibaresini kullanması bile onun zaten zorunlu olduğunu ifade etmektedir.

Asansörlere Hangi Aralıklar İle Bakım Yapılmalıdır ?

Her ay bakım yapılması zorunludur. Yine 6 Nisan 2019 tarihli resmi gazetede yayınlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği , Tanımlar ve Kısaltmalar başlığı altında Madde 4, e fıkrasında ‘Bakım’ ibaresinin tanımı yapılmaktadır.

e) Bakım: Asansörün hizmete alınmasından sonra kullanım ömrü boyunca, kendisinin ve bileşenlerinin, fonksiyonlarının ve güvenlik gereklerinin, tasarlandığı veya ilgili mevzuata uygun olarak yenilendiği biçimde devamlılığını sağlamaya yönelik, asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından periyodik olarak ayda en az bir defa yürütülen işlemleri ifade eder.

6 nisan 2019 bakım yönetmeliği

Yönetmelikte de açıkça ifade edildiği gibi asansörlerin bakımının yapılması zorunlu ve her ay en az bir defa yapılması gerekmektedir.

Asansör Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?

Resmi Gazete’de yayınlanan Asansör Yönetmeliği’nde konu şu şekilde yer alır:

Madde 24 “Her asansör işletmeye alınmadan evvel sürekli kontrol altında tutulabilmesi için muhakkak bakım ve onarım sorumluluğu taşıyacak bir asansör firması ile yazılı anlaşmaya bağlanacaktır. Bu firma genelde asansörü tesis eden firma olabileceği gibi bakımcı firma da olur. Ancak garanti süresi içinde bakımcı firma muhakkak asansörü yapan firma olmalıdır.”

HER ASANSÖR BAKIMINDA YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMLER

– Makine dairesinin temizlenmesi,
– Makine / Motor temizliği ve ekipman lastiği kontrolü,
– Yağ ve rulman gresi seviye kontrolü ve temizlenmesi,
– Motor kontaktörlerinin kontrolü ve temizlenmesi,
– Kumanda panosunun kontrolü ve temizlenmesi,
– Motor fren ayarının kontrolü ve (gerekiyorsa) ayarı,
– Kapıların menteşe, kilit ve fiş kontaklarının kontrolü,
– Otomatik kapı kat ve kabin eşiklerinin temizlenmesi,
– Kabin üstü Revizyon anahtarının kontrolü,
– ALARM ve DUR (varsa) buton/düğmesinin kontrolü,
– Kabin üstü platformunun temizlenmesi,
– Göstergelerin, yön ışıklarının, butonyerlerin işlerliği ve tüm ampullerin kontrolü,
– Taşıyıcı çelik halatların kuyu boyunca kontrolü,
– Kabin ve Karşı Ağırlık yağdanlıklarının yağ seviyesinin kontrolü ve (gerekirse) bunların tamamlanması,
– Kabin ve Karşı Ağırlık yağdanlıklarının (gerekirse) ayarı,
– Motor milinde boşluk kontrolü,
– Katta durma hassasiyetinin kontrolü ve (gerekirse) ayarı,
– Aşırı yük sisteminin kontrolü,
– Kabin içi acil durum haberleşme, aydınlatma ve imdat sisteminin kontrolü,
– Yangın söndürme cihazının yerinde ve çalışır olduğunun kontrolü,
– Kat ve kabin içi işletme talimatlarının kontrolü.

Asansör Bakımı Kaç Ayda Yapılması Gerekli

İnsanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin. İnsanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı, yıllık kontrolü. Bakım ve servis hizmetinin denetimi ile garanti ve satış sonrası hizmetleri için uyulması gereken kuralları Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamında açıklıyor.

Asansör Yönetmeliği kapsamında monte edilmiş asansörleri ve aynı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş. Halen faal olan asansörleri kapsayan yönetmelik gereğince, asansör bakımı ne kadar sürede yapılmalıdır. ?

– Asansörü monte eden, onun yetkili servisi. Monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun. Yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur.

Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır.

Asansörün bakımının garanti süresi içinde asansörü monte eden. Onun yetkili servisi arasında aylık olarak yapılması gerekiyor.

Exit mobile version